สำหรับผู้ดูแลระบบ
(Administrador de Sistema)

สถิติผู้ใช้บริการแยกตามหน่วยงาน


แสดงสถิติของกิจกรรมต่างๆ ของระบบ IAM KMITL
สัดส่วนระหว่างบุคลากรที่ลงทะเบียนและยังไม่ได้ลงทะเบียน สัดส่วนระหว่างนักศึกษาที่ลงทะเบียนและยังไม่ได้ลงทะเบียน
สัดส่วนของบุคลากรที่ลงทะเบียนแล้วแยกตามหน่วยงาน สัดส่วนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วแยกตามคณะ